Lover og bestemmelser for Reinsdyrkameratene

Formålsparagrafer og vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet i 1990 - revidert siste gang på Årsmøtet i 2004

 

Reinsdyrkameratene har til formål å samle offroad/reinsdyr-interesserte, for derved å oppnå bedre disiplin i reinsdyrterrenget. Med dette mener vi å lære medlemmene å behandle sine reinsdyr, og å få et innblikk i motorer og kjøreteknikk, for derved å oppnå større sikkerhet.

§1 Alle klubbens medlemmer forplikter seg til å sette seg inn i klubbens reglement.

Medlemmet forplikter seg derved til å følge dette til enhver tid.

§2 Medlemmer i klubben kan ekskluderes hvis medlemmet blir funnet skyldig i alvorlige kriminelle handlinger eller på annen måte setter klubbens omdømme i vanry. Dette må avgjøres på ekstraordinært årsmøte.

§3 Det er 2 typer medlemmer i klubben: Hovedmedlemmer og støttemedlemmer. Hovedmedlem har stemmerett men kan erstattes av støttemedlem i hovedmedlemmets fravær. Støttemedlemmer er medlemmer som ikke har reinsdyr/offroader, men har veldig lyst på det.

  1. Hovedmedlem betaler ordinær kontingent. For tiden er kontingenten kr. 0. Hovedmedlem må kunne stille seg til disposisjon på flere av klubbens arrangementer etter forespørsel fra aktuelle arrangementskomité eller fra eliten i Reinsdyrkameratene.

  2. Dersom støttemedlem ønsker å oppgradere seg til hovedmedlem, betales Reinsdyrkameratene’s andel av kontingenten. Støttemedlemmer kan stille seg til disposisjon på klubbens arrangementer.

§4 Presidenten er selvutnevnt på livstid. Kan kun kastes ved kupp. Konsulenter, ledelse og diverse representanter blir valgt for ett år av gangen.

§5 Medlemmer kan til enhver tid be om kontroll av klubbens økonomiske tilstand. Det er opp til Presidenten om han vil røpe detaljer om dette.

§6 Til spesielle anledninger har ledelsen anledning til å vise oppmerksomhet på klubbens vegne.

§7 Medlemmer av Reinsdyrkameratene kan bære Reinsdyrkameratene’s merke.

Merket kan ikke bæres av, eller overdras til andre.

§8 Reinsdyrkameratene pålegger ethvert medlem som kjører, å holde sitt reinsdyr i sikkerhetsmessig stand. Dette kan bli kontrollert av ledelsen.

§9 Det ledelsen fastsetter på møte, har Presidenten myndighet til å pålegge medlemmer å utføre, dersom            vedkommende har sagt seg villig.

Lovreglementet kan bare forandres på årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte.

§10 Alle medlemmer må ha betalt kontingenten, eller meldt seg ut innen 1 januar, ellers pålegges et ekstra             gebyr. Etter purringens betalingsfrist opphører all medlemsinformasjon inntil kontingenten er betalt.

 

§11 Det må av medlemmene vises disiplin til Presidenten, eller hans stedfortreder ved klubbens arrangement.

§12 Reinsdyrkameratene avholder årsmøtet innen utgangen av januar.

§13 Ved klubbens eventuelle oppløsning, skal verdiene skjenkes til en forening eller organisasjon som velges        av generalforsamlingen.

§14 Reinsdyrkameratene skal ha et styre bestående av:

Eneveldig President                        De Presidenten finner behov for

 

Ledelsen skal ha myndighet til å utnevne komiteer til spesielle arrangementer.

Ledelsen kan også kansellere arrangementer dersom det ikke er ressurser (medlemmer og økonomi) nok til å drifte arrangementet.

§15 Reinsdyrkameratene med alle medlemmer kan være tilsluttet OTC.

 

Tøffe, det lille lokomotivet, har tatt livet av 77 reinsdyr. Reinsdyrkameratene holder katastrofemøte, og vurderer nå å forby flere turer med Tøffe. Konsekvensene av videre drift tør vi ikke å tenke på. Verdens dyrevernorganisasjoner har alle blitt kontaktet, og har sagt seg villige til å støtte Reinsdyrkameratene i denne saken.

https://www.nrk.no/nyheter/77-reinsdyr-pakjort-av-toget-1.13796571

Den skyldige, her lett kamuflert:

Me Myself, Il Presidente, kommer også snarest til å gjøre tiltak som stopper Bratsbergbanen for all fremtid! Hvis ikke så kommer den Grenlandske villreinstammen til å dø ut!

Ekstra informasjon